Algemene voorwaarden

Algemene Voorwaarden voor internetverkoop

Herroepingsrecht
(Art. 46, $1, 2° van de wet van 6 april 2010 betreffende marktpraktijken en consumentenbescherming) “De consument heeft het recht aan de onderneming mee te delen dat hij afziet van de aankoop, zonder betaling van een boete en zonder opgave van motief binnen de veertien kalenderdagen vanaf de dag die volgt op de levering van het goed of op het sluiten van de dienstenovereenkomst.”

Naast dit herroepingsrecht zijn de hiernavolgende Algemene Voorwaarden van toepassing op de bestelling die u via deze webshop zal plaatsen. U dient steeds de Algemene Voorwaarden voor internetverkoop te lezen alvorens een internetbestelling te plaatsen. Bij iedere bestelling wordt u uitdrukkelijk gevraagd deze Algemene Voorwaarden te aanvaarden, zoniet kan u uw bestelling niet afronden. Lees ze dus steeds aandachtig vooraleer u hiermee akkoord te verklaren en doe dat telkens als u een nieuwe bestelling plaatst. Wij kunnen deze Algemene Voorwaarden immers aanpassen en de nieuwe Algemene Voorwaarden zullen van toepassing zijn op een nieuwe bestelling.

1. Algemeen
2. Totstandkoming internetverkoop
3. Prijzen en aanbiedingen
4. Productinformatie
5. Beschikbaarheid
6. Bestellen
7. Eigendomsvoorbehoud
8. Betalingsvoorwaarden
9. Levering en installatie
10. Herroepingsrecht
11. Garanties
12. Intellectuele eigendom
13. Privacy
14. Geschillenregeling en toepasselijk recht
15. Bewijs

1. Algemeen

Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen van Verbinnen Audio-Video Projects, alsmede op alle met Verbinnen Audio-Video Projects aangegane overeenkomsten.

U bestelt bij Verbinnen Audio-Video Projects (Bondgenotenlaan 119, 3000 Leuven, tel 016/22 22 79, mail: info@verbinnen.be, dat voor alle vragen, klachten e.d. uw aanspreekpunt is.

Tenzij uitdrukkelijke schriftelijke andersluidende overeenkomst tussen partijen, zijn de betrekkingen tussen Verbinnen Audio-Video Projects en de consument onderworpen aan de onderhavige Algemene Voorwaarden die worden geacht aanvaard te zijn door de consument, ook indien ze strijdig zouden zijn met zijn eigen algemene of specifieke aankoopvoorwaarden. Het feit dat de consument onderhavige voorwaarden niet heeft ontvangen in zijn moedertaal ontslaat hem geenszins van hun toepassing.

Ofschoon deze Algemene Voorwaarden en www.verbinnen.be en www.hifimasters.be, net als zijn inhoud, wereldwijd kunnen worden geraadpleegd, zijn ze uitsluitend opgemaakt voor Belgische consumenten. Verbinnen Audio-Video Projects is enkel actief in België, het aanbod is daarom slechts bestemd voor in België woonachtige consumenten. Een koop kan pas gesloten worden op Voorwaarden dat het facturatie- en leveringsadres in België gelegen is. Frans en Nederlands is bijgevolg de enige taalkeuze die de consument aangeboden krijgt. Naargelang de keuze van de consument, verloopt ook de verdere gegevensuitwisseling in één van beide talen. De consument kan de koop niet betwisten op het feit dat hij of zij de gekozen taal niet voldoende beheerst.

Verbinnen Audio-Video Projects behoudt zich het recht haar Algemene Voorwaarden op ieder ogenblik te wijzigen en/of aan te vullen voor toekomstige bestellingen zonder er de consument persoonlijk van op de hoogte te brengen en zonder dat deze laatste aanspraak kan maken op enige schadevergoeding. Het is dus aan de consument om regelmatig te controleren of zich wijzigingen hebben voorgedaan.

Volgende definities worden aangehaald in deze Algemene Voorwaarden en op de webshop:

“Consument”; dit is iedere natuurlijke persoon of rechtspersoon die uitsluitend voor niet-beroepsmatige doeleinden aankopen verricht op de website;
“Verkoper”: Verbinnen Audio-Video Projects;
“Producten”: het onderwerp van een of meerdere overeenkomsten;
“Website(s) “: de volgende website(s) (tezamen of afzonderlijk), die door Verbinnen Audio-Video Projects beheerd worden: www.verbinnen.be, www.hifimasters.be en bijhorende subdomains.
“Grote toestellen”: Groot Electro, Audio/Video;
“Kleine toestellen”: Klein Electro.

De webshop heeft uitsluitend voor doel audio-, video- apparatuur te verkopen. Alsmede ook alle aanverwante artikelen, zoals bijhorende accessoires, worden online te koop aangeboden.

Tenzij andersluidende vermelding in de productbeschrijving op de site, zijn het aanbod en de prijslijsten geldig zolang ze vermeld staan in onze online catalogus. Verbinnen Audio-Video Projects behoudt zich het recht voor op elk ogenblik de eigenschappen van haar aanbod en prijslijsten te wijzigen. Verbinnen Audio-Video Projects houdt zich het recht voor om bestellingen te weigeren wanneer blijkt dat de prijsaanduiding op de website ingevolge een technische of menselijke tekortkoming foutief zou zijn.

Elk geschil is onderworpen aan Belgisch recht. Enkel de Antwerpse rechtbanken zijn bevoegd.

2. Totstandkoming internetverkoop

De website met producten en hun omschrijving die op www.verbinnen.be en www.hifimasters.be terug te vinden is, vormt op zich geen aanbod. U dient steeds een bestelling te bevestigen via het winkelmandje. Een overeenkomst komt pas tot stand op het moment dat een order aan de consument is overhandigd dan wel, in het geval het aanbod via de website is gedaan, per e-mail is verzonden naar het door de consument opgegeven e-mailadres.

De consument en Verbinnen Audio-Video Projects komen uitdrukkelijk overeen dat door gebruik te maken van elektronische communicatievormen een geldige overeenkomst tot stand kan komen. Met name ook het ontbreken van een gewone handtekening doet niet af aan de verbindende kracht van het aanbod en de aanvaarding daarvan. De elektronische bestanden van Verbinnen Audio-Video Projects gelden hierbij, voor zover de wet dat toelaat, als een vermoeden van bewijs.

Informatie, afbeeldingen, mondelinge mededelingen, opgaven etc. met betrekking tot alle aanbiedingen en de belangrijkste kenmerken van de producten die telefonisch of via e-mail worden verstrekt, worden zo nauwkeurig mogelijk (weer)gegeven of gedaan. Verbinnen Audio-Video Projects behoudt zich het recht voor om voor de veiligheid en zekerheid van de consument bijkomende informatie te vragen en bij gebrek hieraan de uitvoering van de bestelling te weigeren. Ook bestellingen waaruit blijkt dat de koper de intentie heeft om de producten zelf weder te verkopen kan Verbinnen Audio-Video Projects weigeren.

3. Prijzen en aanbiedingen

Alle prijzen zijn uitgedrukt in Euro’s en zijn tenzij anders aangegeven, inclusief BTW, recupel, BEBAT en Reprobel, maar zonder verzendkosten.

Promoties en speciale aanbiedingen zijn slechts geldig zolang de voorraad strekt. In onze website, nieuwsbrieven, folders en overige aanbiedingen worden de aangeboden artikelen en diensten zo duidelijk en waarheidsgetrouw als mogelijk afgebeeld en beschreven. Ondanks al onze inspanningen kunnen er in ons aanbod fouten zijn geslopen. Voor gevolgen van zet- of drukfouten, afwijkingen in afbeeldingen of tussentijdse wijziging in ontwerpen kunnen wij echter niet aansprakelijk worden gesteld.

Wij houden ons het recht voor de prijzen op elk moment te wijzigen. Indien een bestelling is geplaatst en betaald, geldt voor deze internetverkoop, de prijs die van toepassing was op het moment van de afronding en betaling van de bestelling. Verbinnen Audio-Video Projects garandeert dat prijsverhogingen na het plaatsen van de bestelling niet zullen aangerekend, worden, tenzij de prijsverhoging het gevolg is van wettelijke regelingen en/of bepalingen.

Verbinnen Audio-Video Projects kan niet aan aanbiedingen worden gehouden als de consument redelijkerwijs had kunnen begrijpen dat de aanbieding een kennelijke vergissing of verschrijving was. In geval van publicatie, door welke oorzaak dan ook (computerstoring, menselijke fout, technische fout, …) van een onjuiste prijs, die zonder twijfel ongeloofwaardig is, heeft u het recht te kiezen of u van de aankoop afziet dan wel of u deze bevestigt tegen de gecorrigeerde prijs of voorwaarde. Als u niet binnen de week laat weten dat u de aankoop bevestigt, mag Verbinnen Audio-Video Projects ervan uitgaan dat u van de aankoop afziet.

De eventuele (normale) verzendkosten zijn voor de consument en worden duidelijk aangegeven. Per productcategorie gelden andere leveringsvoorwaarden.

4. Productinformatie

Verbinnen Audio-Video Projects besteedt de grootste zorg aan het online verstrekken van informatie over de eigenschappen van de producten, met technische beschrijvingen die gebaseerd zijn op gegevens van haar partners en leveranciers, en met foto’s ter illustratie van de producten, dit alles in zoverre de technische middelen het toelaten en volgens de beste standaarden op de markt.

5. Beschikbaarheid

Wij kunnen uw bestelling verwerken afhankelijk van de beschikbare voorraden. In het geval dat een door u besteld product niet op voorraad zou zijn, verplichten wij ons ertoe u na het doorgeven van de bestelling hiervan per e-mail op de hoogte te brengen en aan te geven binnen hoeveel tijd het product aan u geleverd kan worden.

Als producten uit een bestelling tijdelijk niet beschikbaar zijn, dan worden de wel beschikbare producten opgestuurd. Als producten uit een bestelling niet meer beschikbaar zijn, stellen wij u voor een product van gelijkwaardige kwaliteit en prijs op te sturen. Als u dit weigert, gaan wij over tot de terugbetaling van het genoemde product.

6. Bestellen

Uw bestelling houdt aanvaarding in van de van toepassing zijnde Algemene Voorwaarden. Wij behouden ons het recht voor om een bestelling te weigeren, het bedrag ervan te beperken of aan de levering voorwaarden te verbinden. Desgevraagd zullen wij u de reden daarvan meedelen. Om uw bestelling te valideren, kan van u aanvullende informatie gevraagd worden.

Daarom vragen wij u bij het opgeven van uw bestelling de volgende informatie te vermelden: – een betalend (type Belgacom, Telenet, … ) of professioneel e-mailadres. – een vast telefoonnummer (thuis of op het werk) of GSM-nummer waar wij u op elk moment van de dag kunnen bereiken. Deze maatregelen zijn noodzakelijk om onze consumenten tegen eventuele kredietkaartfraude te beschermen.

7. Eigendomsvoorbehoud

In afwijking van artikel 1583 van het Burgerlijk Wetboek blijven de verkochte, geleverde of geïnstalleerde goederen onze exclusieve eigendom tot gehele betaling van de factuur. De consument mag de producten, voordat de eigendom daarvan is overgegaan, niet belasten, verkopen, doorleveren, vervreemden of anderszins bezwaren. Ondanks dit eigendomsvoorbehoud, gaat het risico wegens verlies of beschadiging over op de consument vanaf de inbezitname van de goederen.

8. Betalingsvoorwaarden
Bij bestellingen via www.verbinnen.be en www.hifimasters.be kan op de volgende manieren worden betaald:
– Kredietkaart (VISA, MasterCard)
– BanContact/Mister Cash

Verbinnen Audio-Video Projects kan de betalingsmogelijkheden in de toekomst uitbreiden. Andere betalingsmogelijkheden zullen kenbaar worden gemaakt via de website.

Om een veilige online betaling en de veiligheid van uw persoonsgegevens te waarborgen, worden uw transacties ondersteund door Ogone. De e-commerceoplossing van de payment service provider zorgt ervoor dat uw financiële gegevens in alle veiligheid verwerkt worden. Deze betaaloplossing is speciaal ontworpen voor elektronische handel.

Bij iedere e-aankoop worden immers alle transactiegegevens versleuteld met SSL (Secure Socket Layer) technologie. Om met SSL te betalen, heeft u geen speciale software nodig. U herkent een veilige SSL-verbinding aan het “slotje” in de onderste statusbalk van uw browser. Indien voor een betaalwijze met een kredietkaart wordt gekozen dan zijn hierop de voorwaarden van de desbetreffende kaartuitgever van toepassing. Verbinnen Audio-Video Projects is geen partij in de relatie tussen de consument en de kaartuitgever.

Voor kredietkaartbetalingen brengt www.verbinnen.be en www.hifimasters.be geen extra kosten in rekening.

Een betaling kan worden afgekeurd, bijvoorbeeld bij het bereiken van een limiet. U krijgt in dit geval meteen de mogelijkheid om een andere betaalmethode te kiezen.

Een e-transactie wordt doorgaans na enkele seconden volbracht. Uw transactiegegevens worden meteen geverifieerd en goed– of afgekeurd.

Laattijdige betalingen en voorschotten zijn niet mogelijk. Als onze payment service provider of onze afdeling voor beveiliging fraude vermoedt, kunnen wij ertoe over gaan een betaling om veiligheidsredenen te annuleren.

9. Leveringsmogelijkheden en installatie

Verbinnen Audio-Video Projects streeft ernaar uw bestelling zo spoedig mogelijk te behandelen. U heeft de keuze uit verschillende leveringsmogelijkheden:
– Reservatie (zelf afhalen): u reserveert uw toestel online en haalt het af in onze winkel;
– Thuis geleverd: uw toestel wordt aan huis geleverd;
– Thuis geïnstalleerd: uw toestel wordt aan huis geleverd en geïnstalleerd.

9.1 Reservatie (zelf afhalen)

U reserveert uw toestel online en haalt het af in onze winkel. Na bevestiging van uw reservatie ontvangt u een reservatiemail. Deze reservatiemail bevestigt dat de goederen effectief in de winkel voor de klant worden gereserveerd. Bij afhaling dient u de reservatiemail voor te leggen in de winkel. Voor de veiligheid en zekerheid van de klant kan de verkoper in de winkel vragen een identiteitsbewijs (of een kopie ervan) voor te leggen.

Is het toestel op voorraad in de winkel, dan kan u het toestel na contact met de winkel afhalen. U wordt telefonisch of via mail op de hoogte gebracht zodra het gereserveerde toestel beschikbaar is. Bestelt u buiten onze openingsuren, dan wordt uw bestelling de volgende dag klaargemaakt. Is het product niet voorradig in de winkel van uw keuze, dan wordt uw bestelling vanuit ons magazijn naar de winkel gebracht. Check uw persoonlijke besteloverzicht om te kijken wanneer het product voor u klaar ligt.

Het gereserveerde toestel blijft gratis 8 dagen voor u gereserveerd. In de winkel geven wij graag meer uitleg en advies zodat we samen de juiste keuze maken. Wenst u alsnog een perfecte installatie bij u thuis, dan maakt u meteen een afspraak in het winkelpunt. Uw betaling gebeurt steeds in het winkelpunt.

Bij vragen over uw reservatie kan u bij voorkeur telefonisch terecht in de winkel van afhaling. E-mails kan u sturen naar info@hifimasters.be waarna deze naar de winkel van afhaling worden gestuurd.

9.2 Thuis geleverd

Kleine toestellen worden bij u thuis (of een ander gekozen leveradres) geleverd door BPost. Hiervoor betaalt u een bijdrage van € 9,95.

In geval van afwezigheid van de klant wordt een kaartje achtergelaten door de transporteur waarop het plaatselijk postkantoor staat aangekruist, waar de klant op vertoning van een identiteitsbewijs zijn goederen kan afhalen. Indien de klant zijn goederen niet ophaalt binnen de 15 dagen, wordt de bestelling geannuleerd. De klant krijgt de door hem betaalde som terugbetaald, uitgezonderd de kosten van de levering.

Toestellen die via BPost geleverd worden, worden op gelijkvloers geleverd.

Voor de gelijktijdige levering van meerdere pakketten op één adres betaalt u slechts eenmaal de leveringskost. Wij geven deze kosten duidelijk aan tijdens het bestelproces. Deze kosten kunnen vermeden worden door kleine toestellen samen te laten leveren met grote toestellen. Uw betaling gebeurt steeds online.

Bemerkt u een probleem met de zending na de levering of twijfelt u aan de inhoud ervan, contacteer ons dan op het nummer 016 22 22 79 en dit ten laatste op de werkdag volgend op de levering.

9.3 Thuis geïnstalleerd

Grote toestellen worden door uw gekozen vakman gratis aan huis geleverd in België en in dienst gesteld op een aangepaste en reeds bestaande aansluiting

Tegen extra betaling bieden wij een uitgebreide service aan:
• Leveren, plaatsen en installeren met gepersonaliseerde regeling van de zenders
• Opbouw van de meubels & muurbevestigingen
• Installeren van inbouwtoestellen of homecinema met wegwerken van kabels
• Randapparatuur installeren
• Uw pc op internet installeren
• Ladderlift vereist (bij ontbreken van een voldoende grote lift of een geschikte trap en voor leveringsplaatsen boven de 3e verdieping)
• Standaard € 60/uur

Neem contact op met uw vakman voor een gedetailleerde prijsweergave.

Indien u dit mailt, kunnen wij uw oude toestel gratis meenemen, op voorwaarde dat het een gelijkaardig toestel betreft met vergelijkbare afmetingen, zodat geen bijkomende werken of transportmiddelen vereist zijn. Indien het om een oude koelkast of diepvriezer gaat, dient het toestel ook volledig leeg en ontdooid te zijn.

Uw vakman regelt samen met u de betaling in het winkelpunt.

In geval van uw afwezigheid of uw klaarblijkelijk niet gegronde weigering bij de levering, zoals overeengekomen met de verkoper, zullen de onkosten veroorzaak door een supplementaire verplaatsing in meer gefactureerd worden.

9.4 Levering en installatie door derden

Verbinnen Audio-Video Projects kan niet aansprakelijk worden gesteld of in vrijwaring worden geroepen voor schade veroorzaakt door haar principaal Belgacom, Telenet of andere derde bedrijven.

10. Herroepingsrecht/bedenktermijn

Deze bepaling geldt uitsluitend voor de internetverkoop aan consumenten.

Volgens de wet van 6 april 2010 (betrefende handelspraktijken, de voorlichting en bescherming van de consument) kan de klant binnen de 14 werkdagen na aflevering van het product zonder boete en zonder opgave van motief het verzakingsrecht uitoefenen.

Deze termijn geeft de klant de mogelijkheid het gekochte product te beoordelen zoals in een etalage.

De klant staat steeds zelf in voor de retourzending van de goederen.

Deze dienen steeds verzonden te worden naar:

Verbinnen AV Projects, Lepelstraat 25, B-3000 Leuven

Samen met de retourzending stuurt de klant alle toebehoren, bijgevoegde documentatie, garantiebewijzen en verpakkingsmateriaal. De consument stuurt het product terug op zijn of haar kosten. Verbinnen Audio-Video Projects is dan ook niet aansprakelijk voor enige schade, diefstal of verlies die bij terugzending aan de verpakking of het product ontstaat.

Voor producten die het voorwerp uitmaken van opeenvolgende leveringen, beginnen de verzakingstermijn te lopen de dag na de eerste levering.

Indien de consument zich houdt aan de voorwaarden van het herroepingsrecht, zal Verbinnen Audio-Video Projects, na controle van de retour gezonden goederen, binnen de 30 dagen zorgen voor de terugbetaling van de betaalde bedragen, uitgezonderd de leveringskosten (indien u betaalt met Visa of MasterCard, gebeurt de terugbetaling via dezelfde kaart).

Verbinnen Audio-Video Projects wordt via het systeem van borgtocht als derde partij aangesproken, indien de verkoper in gebreke blijft de gestorte sommen bij uitoefening van het verzakingsrecht terug te betalen.

Via het systeem van borgtocht wordt het bedrag op de rekening van ‘Verbinnen Audio-Video Projects’ gestort, die dan het bedrag tijdelijk op een rekening blokkeert. Bij het verstrijken van de verzakingstermijn wordt het bedrag aan de verkoper gestort, tenzij de consument zijn verzakingsrecht heeft uitgeoefend. In dat geval wordt het bedrag teruggestort aan de consument.

11. Garanties

De zendnota en/of aankoopbewijs die u bij het apparaat ontvangt is uw garantiebewijs; hou deze dus zeker goed bij.

Alle producten, gekocht of geleverd na 01/01/2005 en bestemd voor privaat gebruik, genieten van twee jaar garantie. Deze garantie omvat herstelling of volledige vervanging van het defecte artikel. De garantie vangt aan op de datum van levering. De garantie is niet overdraagbaar en kan dus niet toegepast worden als het toestel van eigenaar verandert.

Voor producten die gebruikt worden voor niet-private doeleinden gelden de beperkende garantievoorwaarden van de fabrikant/invoerder.. Uw garantie vervalt:
– bij schade ten gevolg van foutief gebruik of nalatig onderhoud.
– bij onoordeelkundig gebruik;
– bij (over)verhitting door verwarmingsbronnen of het blootstellen van een artikel aan vochtigheid, extreme warmte, koude of droogte
– indien aan het artikel herstellingen of handelingen zijn verricht door onbevoegde personen
– indien de artikelen zijn gebruikt voor andere doeleinden dan waarvoor zij zijn geleverd. zoals voor professionele of commerciële doeleinden.
– bij schade voortkomend uit van buitenkomend onheil, zoals brand, blikseminslag, natuurrampen, …
– Uitgesloten van garantie zijn eveneens onderdelen die hersteld of vervangen dienen te worden ingevolge normaal te achten slijtage.

De garantie is enkel geldig indien u een beroep doet op de klantendienst van Verbinnen Audio-Video Projects. Indien u rechtstreeks een beroep doet op de fabrikant, zijn de eventuele kosten te zijnen last.

Om van de garantie gebruik te maken, dient u het artikel, evenals het origineel van uw factuur, aan ons te bezorgen, met vermelding van uw klacht.

Voor reparatieverzoeken buiten garantie kunt u van te voren contact met ons opnemen.

12. Intellectuele eigendom

De verkoop en levering van goederen door Verbinnen Audio-Video Projects brengt geen enkele overdracht mee van de daarmee verbonden intellectuele rechten. Deze rechten blijven eigendom van de leverancier van Verbinnen Audio-Video Projects en de consument verbindt zich er toe hier niet aan te raken. Verbinnen Audio-Video Projects verklaart dat voor zover haar is bekend, de geleverde producten geen enkele inbreuk plegen op rechten van intellectuele eigendom van derden. Verbinnen Audio-Video Projects is in geen geval aansprakelijk bij geschillen die zouden ontstaan inzake de eigendom, de uitvoering of de inbreuk op intellectuele rechten verbonden met de geleverde goederen.

13. Privacy

Verzamelen en registreren van persoonsgegevens

Verbinnen Audio-Video Projects verbindt zich ertoe uw privacy te respecteren. In principe kan u deze site gebruiken zonder uw persoonsgegevens mee te delen. Om een bestelling te plaatsen, dient u bepaalde persoonsgegevens mee te delen.

Door registratie op www.verbinnen.be zijn uw persoonsgegevens automatisch toegankelijk voor Verbinnen Audio-Video Projects en kunnen deze gegevens eveneens gedeeld worden met derden. Wij verstrekken echter geen gegevens aan derden die uw persoonlijke levenssfeer aantasten.

De persoonsgegevens (vb. naam, voornaam, adres, geboortedatum, e-mailadres, …) die de consument bij de registratie ingeeft, worden opgenomen en verwerkt in het consumentenbestand van Verbinnen Audio-Video Projects.
Overeenkomstig de wet ter bescherming van de Persoonlijke Levenssfeer van 8 december 1992, de wet op de e-handel en het Koninklijk Besluit van 4 april 2003 inzake persoonlijke gegevens wordt de consument ervan in kennis gesteld dat de verwerking door de verkoper van de persoonsgegevens, die voorkomen op het verkoopsdocument, noodzakelijk is voor de uitvoering van de overeenkomst of door hem kunnen worden aangewend met het oog op direct marketing.

Gebruik van gegevens voor interne doeleinden

De gegevens kunnen worden gebruikt om de consument op de hoogte te houden van aanbiedingen van Verbinnen Audio-Video Projects. De consument die dat wenst, kan zich hiertegen op elk ogenblik verzetten. Bij elke communicatie via e-mail, geven wij u de mogelijkheid om u uit te schrijven voor toekomstige elektronische communicatie. Verbinnen Audio-Video Projects zal uw gegevens niet langer bewaren dan wettelijk is toegelaten en in ieder geval niet langer dan noodzakelijk voor de doeleinden die hierin zijn vermeld.

Doorgeven van gegevens aan derden

Verbinnen Audio-Video Projects is in elk geval nooit aansprakelijk voor het gebruik dat derden van uw gegevens maken. Zo kunnen de sites van Verbinnen Audio-Video Projects links bevatten naar sites van derden of reclameboodschappen van derden-adverteerders via dewelke uw persoonsgegevens worden verzameld. Deze verzameling en verwerking van gegevens valt niet onder de verantwoordelijkheid van Verbinnen Audio-Video Projects, doch onder de aansprakelijkheid van de desbetreffende adverteerder of beheerder van de site in kwestie waarnaar u zich begeeft.

Inzage en correctie van gegevens

U hebt het recht te weten welke persoonlijk identificeerbare gegevens Verbinnen Audio-Video Projects, over u bijhoudt.
U hebt ook het recht die persoonlijk identificeerbare gegevens te laten corrigeren of schrappen.
Als u deze rechten wilt uitoefenen, kunt u contact met ons opnemen door te schrijven naar het volgende adres: Verbinnen Audio-Video Projects, Bondgenotenlaan 119, 3000 Leuven, of via de rubriek “Contact”.

Cookies en Google Analytics

www.verbinnen.be en www.hifimastsers.be verzenden een cookie (een klein bestand met een tekenreeks) naar uw computer waaraan uw browser kan worden herkend. www.vebrinnen.be en www.hifimastsers.be gebruiken deze cookies om de kwaliteit van de service te verbeteren. De meeste browsers zijn aanvankelijk ingesteld om cookies te accepteren, maar u kunt uw browser opnieuw instellen om alle cookies te weigeren of om aan te geven wanneer een cookie wordt verzonden.

Deze website maakt tevens gebruik van Google Analytics, een webanalyse-service die wordt aangeboden door Google Inc. (“Google”). Google Analytics maakt gebruik van “cookies” (tekstbestandjes die op uw computer worden geplaatst) Op deze manier kunnen wij analyseren hoe gebruikers in het algemeen de site gebruiken. De door het cookie gegenereerde informatie over uw gebruik van de website (met inbegrip van uw IP-adres) wordt overgebracht naar en door Google opgeslagen op servers in de Verenigde Staten.

Google gebruikt deze informatie om bij te houden hoe u de website gebruikt, rapporten over de website-activiteit op te stellen voor website-exploitanten en andere diensten aan te bieden met betrekking tot website-activiteit en internetgebruik. Google mag deze informatie aan derden verschaffen indien Google hiertoe wettelijk wordt verplicht, of voor zover deze derden de informatie namens Google verwerken. Google zal uw IP-adres niet combineren met andere gegevens waarover Google beschikt.

U kunt het gebruik van cookies weigeren door in uw browser de daarvoor geëigende instellingen te kiezen. Wij wijzen u er echter op dat u in dat geval wellicht niet alle mogelijkheden van deze website kunt benutten. Door gebruik te maken van deze website geeft u toestemming voor het verwerken van de informatie door Google op de wijze en voor de doeleinden zoals hiervoor omschreven.

Links naar andere sites

Voor informatie die bij wijze van dienstverlening aan de consument, via hyperlinks naar inhoud van derden of naar websites beheerd door derden, wordt aangeboden, kan Verbinnen Audio-Video Projects op geen enkele manier aansprakelijk worden gesteld. Deze links zijn puur informatief en alleen de uitbaters van die websites zijn dus verantwoordelijk voor de correctheid van de aangeboden informatie en voor het naleven van de wetgevingen en reglementeringen in verband met de producten en diensten die ze te te koop aanbieden op hun website meer bepaald wat betreft de bescherming van de consument, verkoop op afstand, wetgeving in verband met prijzen, intellectuele eigendom ed.

Opmerkingen

Gezien de privacywetgeving sterk evolueert, kunnen we deze privacyverklaring op ieder moment aanpassen. De wijzigingen zijn van kracht vanaf het moment dat ze op www.verbinnen.be of www.hifimasters.be verschijnen.

Indien u vragen en/of opmerkingen heeft, kan u ons steeds contacteren op:

Verbinnen Audio-Video Projects
Bondgenotenlaan 119
3000 Leuven
info@verbinnen.be
016 22 22 79

14. Geschillenregeling en toepasselijk recht

Op alle aanbiedingen van en overeenkomsten met Verbinnen Audio-Video Projects is het Belgisch Recht van toepassing.
De toepassing van het Verdrag der Verenigde Naties inzake internationale koopovereenkomsten betreffende roerende zaken (Weens Koopverdrag) wordt uitgesloten.

Indien er geschillen tussen Verbinnen Audio-Video Projects en de consument mochten ontstaan, wordt dit voorgelegd aan de bevoegde rechter te Antwerpen, tenzij een dwingende wetsbepaling uitdrukkelijk een andere rechter als bevoegd aanwijst.

15. Bewijs

Elektronische mededelingen en back-ups kunnen geldig als bewijs worden gebruikt.